Logopédia

Obrazový a metodický materiál na podporu správneho a prirodzeného vývoja reči a logopedickej prevencie v rámci predškolských zariadení, elementárnych tried základných škôl, v špeciálnych pedagogických zariadeniach a v ambulanciách klinických logopédov. Pomôcky sú určené aj rodičom detí vo veku od 4 rokov, ktorí majú záujem, aby reč ich dieťaťa bola do začatia školskej dochádzky nielen artikulačne správna, ale najmä obsahovo bohatá.

 

Výučbový program

Výchovno-vzdelávací projekt výučbových programov a metodických materiálov oboznamujúcich s materiálmi, výrobkami a pracovnými postupmi pri realizácii jednotlivých druhov produktov. Ďalej s tým, z čoho a ako vznikajú, kto sa na výrobe podieľa a v akom prostredí a s akými nástrojmi sa výrobky vyrábajú. Výučbové programy umožňujú aktívne zapojenie detí a žiakov do riešenia stanovených úloh. Na prácu s výučbovými programami je možné využiť aj interaktívnu tabuľu.