JAZYK A REČ - 2. Rozlišovanie slabík

JAZYK A REČ - 2. Rozlišovanie slabík

PaedDr. Karla Svobodová

Poznávanie slabiky je východiskom ďalšej analýzy a syntézy v oblasti reči – rozlišovanie a poznávanie jednotlivých fonémov jazyka – samohlások a spoluhlások. Práca so slabikou je dôležitou súčasťou podpory prirodzeného vývoja reči a jazyka detí v predškolskom veku a na začiatku školskej dochádzky, a je aj prípadnou pomôckou na rozvíjanie ich čitateľských schopností

Pri činnostiach s obrázkovým materiálom má dieťa príležitosť oboznamovať sa so slabikou v jej významotvornej funkcii (pojmy, tvorenie slov) aj formálnej funkcii (rytmus slov, členenie slov na slabiky a pod). Mimo týchto základných činností je dieťa postupne vedené aj k rozlišovaniu samohlások, ich kvality a kvantity. Postupným uvedomovaním si rozhraní slabík v slove je dieťa postupne vedené k diferenciácii spoluhlások, čiže k analýze a syntéze hlások, ku ktorej dieťa vývojovo dozrieva za bežných okolností obvykle na začiatku školskej dochádzky.

   Predkladaný materiál nie je určený na zámernú úpravu výslovnosti, preto ju u dieťaťa nebudeme zámerne vyžadovať, ani ho nútiť k oprave nesprávne vysloveného. Dôležitým výchovným prvkom, ktorý významne ovplyvňuje vývoj reči, čiže aj výslovnosť dieťaťa v predškolskom veku, je rečový vzor našej správnej a zreteľnej výslovnosti a dostatok príležitostí pre dieťa tento vzor vnímať. Čiernobiela verzia obrázkového materiálu je na zadnej strane opatrená doplňujúcou písomnou verziou. Súčasťou súboru je aj samolepiaca magnetická páska a metodická príručka, doplnená slovníkom pojmov obsiahnutých v obrázkovom materiáli.

Okruhy možných činností s obrázkovým materiálom:

  • oboznamovanie sa s obrázkami a pojmami, rozširovanie slovnej zásoby
  • rozlišovanie dvoch slov (prechyľovanie, zdrobneniny)
  • hry so slovami ( homonymá, rýmovanie, prenesený význam, slová, ktoré spolu obsahovo nesúvisia )
  • poznávanie rytmu slov a dĺžky samohlásky
  • analýza slov na slabiky a syntéza slabík do slov
  • poznávanie samohlások a spoluhlások v jednoslabičných slovách
  • čítanie
  • špeciálne metodiky (reedukácia sluchu sluchovo postihnutých a detí aj dospelých po kochleárnej emplantácii, výučba odzeranie sluchovo postihnutých, podnecovanie vývoja reči detí s rečovou neobratnosťou.

 

Obsah súboru:

2Aa: 85 jednoslabičných slov - zatvorené slabiky s využitím všetkých slovenských samohlások

     

2Ab: 75 jednoslabičných slov, ktoré zároveň obsahujú spoluhláskové zhluky a slabikotvorné spoluhlásky

     

2.B Rozlišovanie slov s nerovnakým počtom slabík:

          - 100 dvojíc obrázkov 1 – 4-slabičných slov: 2.B.1. - 2.B.100.

       

          - významová súvislosť 2.B.1. - 2.B.49., priradených k súboru vzhľadom na obsahovú súvislosť (zdrobneniny).

      

           - bez významovej súvislosti: 2.B.50. - 2.B.80.

       

           - zachovanie hranice slabiky: 2.B.1 - 2.B.28, 2.B.59 - 2.B.75

      

           - zmeny hranice slabiky: 2.B.29. - 2.B.49., 2.B.76 - 2.B.80

      

           - tvorba nového slova včleněním samohlásky/sok do pôvodného slova: 2.B.50. - 2.B.58.

      

           - prechyľovanie: 2.B.16. - 2.B.25. a 2.B.39. - 2.B.40.

     

           - zdrobneniny: 2.B.26. - 2.B.28., 2.B.41. - 2.B.49.

     

          -rôzný počet slabík: 2.B.81-2.B.89

      

          -rovnaký počet slabík: 2.B.90-2.B.100

      

2.C. Rozlišovanie slov s rovnakým počtom slabík

          -70 dvojíc obrázkov 2 – 3-slabičných slov, dvojica sa líši jednou slabikou, jednu až dve slabiky má rovnaké.

       

 

Cena: 89,- EUR
Pri objednávke nad 100,- EUR poskytujeme zľavu 25% - cena: 66,75 EUR
 
objednávka: